PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Božič«

Na Facebooku lahko med 12.12.2021 do vključno 19.12.2021 zasledite oglas za nagradno igro. Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal enega (1) nagrajenca.

1.Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre “božič“ (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Zavod Artrosana, Zaloška cesta 160B, 1260 Ljubljana – Polje, Davčna številka 33769109 (v nadaljevanju »Zavod Artrosana« oz. »organizator«).

2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Artrosana, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od dne 12.12.2021 do dne 19.12.2021 do 23.59 ure na družabnem omrežju Facebook in Instagram.

4.Sodelovanje v nagradni igri
– V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let.
– Nakup pri Zavodu Artrosana ni pogoj za sodelovanje.
– V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja

5.Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, s katerimi kandidati sodelujejo v nagradni igri, bodo obdelani s strani organizatorja nagradne igre, ki bo podatke prejel in obdelal. Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, domači naslov, leto rojstva, telefonsko številko in davčno številko, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da od upravljavca zahtevajo dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Prav tako imajo pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico, da privolitev predmetne obdelave osebnih podatkov kadarkoli prekličejo. Vse zahteve glede varstva osebnih podatkov lahko sodelujoči naslovijo na elektronski naslov: info@artrosana.si.

Organizator se zavezuje, da bosta tako on kot morebitna tretja oseba osebne podatke sodelujočega varovala v skladu z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni osebni podatki, navedeni v členu (5) ne bodo posredovani, sodelovanje v nagradni igri ne bo mogoče.

Ime in priimek nagrajenca/ke bodo javno objavljeni na Facebook strani in Instagram strani organizatorja.

6.Preklic sodelovanja v nagradni igri

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje in dano privolitev na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@artrosana.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

7. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da v skladu s temi pravili pod objavo nagradne igre na Facebook strani Artrosana opravi zahtevano nalogo in poda svojo privolitev, s katero sprejema te splošne pogoje.

Večkratno sodelovanje se bo štelo samo kot enkratno sodelovanje.

8. Izbor nagrajencev
Komisija organizatorja bo med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, v roku enega (1) delovnega dne po zaključku nagradne igre izžrebala enega (1) nagrajenca.
Komisija, ki jo sestavljajo trije člani, bo žreb nagrajencev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor ne bo javen.
Zapisnik o nagrajencih z njihovimi osebnimi podatki bo podpisan s strani vseh članov komisije in izpisan v enem izvodu ter se bo hranil na sedežu organizatorja eno leto od zapisa.

9.Nagrade

Organizator bo v nagradni igri podelil 1knjigo z naslovom Laž o artrozi. Vrednost ene knjige znaša 23,90 EUR.
Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade so prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje in prevzem nagrad
Nagrajenci bodo o izboru obveščeni najpozneje v roku enega (1) delovnega dne po zaključku nagradne igre z objavo organizatorja na družabnem omrežju Facebook in Instagram, pod objavo nagrade igre s pozivom nagrajencu/ki, naj v sporočilo strani organizatorja pošlje sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku petih (5) delovnih dni od objave nagrajencev organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade.
Po prejemu podatkov podatkov, navedenih v 1. odstavku tega člena, bo organizator nagrajenca obvestil o načinu prevzema nagrade. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade.
Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka ter uporabniškega imena na Facebooku.

11. Obdavčitev nagrad

Nagrade v tej nagradni igri niso predmet obdavčitve.

12. Varovanje osebnih podatkov
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd. In Instagram (Lastnik: Facebook, Inc.). Vsi podatki in informacije, ki so zahtevani kot pogoj za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland, Ltd. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@artrosana.si.
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradni igri dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
– podelitve nagrad.

Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave. Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu na elektronski naslov: info@artrosana.si.

13. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali kot posledico koriščenja nagrade.

Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot npr. izpadi omrežja ali električne energije).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani (npr. višja sila), pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča oziroma jo odpove ali prekine. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook in Instagram,  in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

14. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.

Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili).

Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

15. Reševanje sporov
Vse pritožbe v zvezi z nagradno igro rešuje organizator. Organizator se zavezuje, da bo utemeljene pritožbe odpravil v najkrajšem možnem času in o tem obvestil pritožnika. Za vse morebitne spore, v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, je pristojno sodišče v Ljubljani.

16. Končne določbe
S podajo privolitve k sodelovanju v nagradni igri udeleženci sprejemajo vsa navedena pravila in splošne pogoje nagradne igre, ki so objavljeni na Facebook strani Artrosana” in v opisu profila na Instagramu Artrosana. Pravila stopijo v veljavo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil in splošnih pogojev ter se zavezuje, da bo vsako spremembo oz. dopolnitev objavil na Facebook strani ”Artrosana”.

V Ljubljani, dne 12.12.2021